Nosaltres

Presentació

La Fundació Serveis de Cultura per al Poble va ser legalitzada al novembre de 1977 i es va constituir com a Fundació cultural privada de promoció amb uns objectius socials concrets, tal i com s’exposa en els diferents articles dels seus estatuts que s’han anat modulant:

Des de la vessant cultural

Procurar l’extensió de la cultura, en el sentit més ample, a totes les persones o grups que per les seves circumstàncies socials o personals n’estiguin privats. En general, oferir els serveis i instruments culturals que pugui menester la societat mallorquina per al progrés cultural de la seva ciutadania.

Des de la vessant social

Les activitats, adreçades a persones i/o col·lectius vulnerables, sempre formaran part d’un projecte i constituiran un acompanyament per als col·lectius afectats. Es treballarà en xarxa amb altres entitats que pertanyin al tercer sector i altres plataformes d’entitats públiques o privades sense ànim de lucre dins el sector de treball social a l’illa de Mallorca.

Magdalena Juan Marquès

La nostra fundadora

Va néixer a Palma a l’any 1932; i, als 25 anys, en morir el pare, va heretar un gran patrimoni amb el què va crear la Fundació Serveis de Cultura per al Poble. La creació d’aquesta Fundació va ser un projecte madurat durant uns anys fins que va aconseguir l’aprovació jurídica l’any 1977.

Qui era na Maena Juan Marquès? (així l’anomenava la família, amics i companys). Era una dona amb una vivència i conviccions profundament cristianes. Va marcar tota la seva vida el seguiment de Jesús, l’Evangeli i el Concili Vaticà II, que la varen empènyer a adoptar una militància sindical i política en favor dels treballadors i treballadores de l’hoteleria que no gaudien dels drets laborals mínims per cobrir les necessitats bàsiques i poder per viure amb dignitat.

L’objectiu de na Maena en crear la Fundació té dues vessants: social i cultural.

Des d’aquesta Fundació es promogueren projectes, activitats i accions que facilitaren polítiques generadores d’una redistribució dels bens per tal d’afavorir una equitat entre la ciutadania, que conduís cap la justícia social.

Amb tot aquest llegat, na Maena ens va deixar el 5 d’agost de l’any 2019, a Palma.

Missió

Som una entitat sense ànim de lucre que treballa com a pont per a la interculturalitat i la integració social.

Vissió

Ser una entitat que contribueixi a promoure i procurar la igualtat d’oportunitats entre totes les persones (especialment dones) en situació de vulnerabilitat.

Valors

La Fundació bassa les seves accions i objectius a complir en una sèrie de valors necessaris I imprescindibles per a poder fer realitat allò que ens proposem:

Responsabilitat

Sostenibilitat

Equitat

Transparència

Sensibilització inclusió

Transparència

Per mitjà de les Memòries anuals de la Fundació anem donant comptes d’allò realitzat en els cursos i activitats dutes a terme des del naixement de la nostra Entitat.

Memoria 2022/23

Memoria 2021/22