Nota legal i condicions d’ús

L’accés a la web https://fundacioserveisdecultura.org/ atribueix la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserva, des d’aquest accés i/o ús, de la present nota legal i de la política de privacitat en la seva última versió. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d’aquests documents, abans d’utilitzar les funcionalitats ofertes per aquest lloc web, així com cada vegada que accedeixi a ell, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar a qualsevol moment parteix d’aquestes condicions.

El mer accés a aquesta Web no suposa en cap cas l’existència d’una relació comercial entre l’usuari i la web.

I. TITULAR DE LA WEB

A l’efecte del previst per l’art. 10 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la següent informació sobre la titular d’aquesta Web:

– Titular de la Web: FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA PER AL POBLE (d’ara endavant, FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA)
– Domicili social: Francesc de Borja Moll, 10 EntresolB, 07003 Palma · Illes Balears (España)
– C.I.F. G07058548
– Dades registrals: Inscrita en el Registre de fundacions de las Illes Balears el 6 de marzo de 1978 amb el núm. 100000000020

A més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris els següents canals per dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions:
info@fundaciocultura.com
Telf. 669 024 728

II. CONDICIONS D’ÚS

1. Introducció. FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA ofereix en aquesta web informació per a la promoció d’objectius culturals i socials, com a activitats, tallers i serveis destinats a col·lectius especialment vulnerables, podent els usuaris de la web fer donacions puntuals o periòdiques. Accedint i utilitzant aquesta web, vostè acorda obligar-se a les condicions que a continuació s’exposen, per la qual cosa se li recomana que llegeixi acuradament aquesta secció abans d’iniciar la seva navegació.

2. Obligacions dels Usuaris. Els Usuaris es comprometen a utilitzar aquesta Web de forma lícita, d’acord amb el que es disposa en les presents condicions i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA o de tercers. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet igualment a:

– No incórrer en activitats il·legals o contràries a l’ordre públic o a la bona fe;
– No utilitzar les dades publicades a la Web per a l’enviament de comunicacions no sol·licitades (spam).
– No introduir o difondre en la web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o dels menors;
– No realitzar accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA o de tercers;
– No provocar danys en els sistemes físics i lògics de FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA, dels seus proveïdors o de terceres persones;
– No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o utilitzar qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
– No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’aquesta Web.

3. Exclusió de responsabilitat. Aquesta Web es proporciona “tal com està” i el seu ús es realitza sota el propi risc de l’Usuari, per la qual cosa, ni FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables pels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l’ús de la Web, excloent expressament FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA, en tota la mesura prevista per la Llei, qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites.

FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA no garanteix la disponibilitat i accessibilitat de la Web, si bé realitzarà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. En ocasions, podran produir-se interrupcions pel temps que resulti necessari per a la realització de les corresponents operacions de manteniment.

FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a la citada entitat; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al Programari o Maquinari dels Usuaris. Tampoc garanteix l’absència de virus, malwares, troyans o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu. D’igual manera, FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del seu control.

Tampoc respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o mala utilització dels continguts de la Web, ni per les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta Web proporcionats pels propis Usuaris o altres tercers. FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA no assumeix obligació ni responsabilitat alguna respecte d’aquells serveis que no presti directament.

4. Enllaços externs. En cap cas FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA assumirà responsabilitat alguna pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervíncles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

5. Tractament de dades personals. Els Usuaris consenten el tractament de les seves dades personals amb l’abast i en els termes que s’indiquen en la nostra política de privadesa, la qual està disponible en la home page de la Web, quedant aquesta política incorporada a les presents condicions per referència.

6. Propietat intel·lectual i drets d’autor. Sense perjudici dels continguts proporcionats pels propis Usuaris o sobre els quals tercers ostentessin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual de la Web, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements en ella continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat de FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i, especialment els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, conforme al previst per la vigent Llei de Propietat Intel·lectual. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA o, si escau, dels tercers que ostentin els drets de propietat intel·lectual o d’autor sobre els continguts afectats. No obstant això l’anterior, l’usuari de la web podrà visualitzar els elements d’aquesta Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titular d’aquesta web, pretenguin establir un enllaç amb ella, hauran de garantir que únicament permet l’accés a aquesta Web o servei però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

7. Nul·litat de les clàusules. En cas que una clàusula de les presents condicions d’ús anés declarada nul·la, només afectarà a aquesta disposició o a aquella part que així hagi estat declarada, subsistint les condicions en tot la resta i tenint-se tal disposició, o la part afectada, per no posada.

8. Acceptació. L’accés a la Web i la seva utilització impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions d’ús són expressament acceptades per vostè.

9. Llei i jurisdicció aplicables. La present web es regirà per la llei espanyola a exclusió de les seves normes de conflicte de llei i qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la seva utilització o dels serveis vinculats a la mateixa se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals que resultin competents en compliment de la normativa aplicable.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia dirigida als consumidors, podent aquests accedir a la mateixa mitjançant el següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage

Versió 1.0 – novembre de 2022