Condicions donants online

INTRODUCCIÓ

Les presents condicions generals s’apliquen a les donacions tramitades mitjançant la web https://fundacioserveisdecultura.org/ (d’ara endavant la “Web”). Les donacions que voluntàriament desitja realitzar constitueixen un contracte entre Vostè (d’ara endavant el Donant) i l’entitat les dades fiscals de la qual s’indiquen a continuació (d’ara endavant la FUNDACIÓ):

FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA PER AL POBLE, amb domicili social a Francesc de Borja Moll, 10 Entresol B, 07003 Palma · Illes Balears (Espanya) i CIF G07058548.

Es posa a la disposició dels donants els següents canals per a dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions:
• Email info@fundaciocultura.com
• Telf. 669 024 728
La tramitació de donacions en aquesta Web, suposen l’acceptació plena i incondicional de la Nota legal i Política de Privacitat de la Web juntament amb les presents condicions generals, en la seva última versió, sense perjudici de les condicions particulars que es disposin en el procés de donació. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d’aquestes condicions, abans de formalitzar el seu donatiu i cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina Web, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment parteix d’aquestes condicions generals.

REGULACIÓ JURÍDICA

Les presents condicions generals estan subjectes al que es disposa en la Llei 7/1998, de 13 d’abril sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com tota la normativa en matèria de donacions que resulti d’aplicació i, subsidiàriament, el Codi Civil.

CLAUSULAT

L’aportació de donacions a través de la Web està subjecta a les següents clàusules:
1. Manifestacions: El Donant manifesta:
a) Ser major d’edat i disposar de plena capacitat per a fer la donació, manifestant que entén i comprèn la totalitat de les condicions que es troben en la Web.
b) Que les dades subministrades quan realitza la donació són certes i completes.
c) Que confirma la donació que pretén realitzar i especialment la quantitat donada i el caràcter puntual o recurrent de la donació.
2. Accés a la Web: L’accés a aquesta pàgina Web és responsabilitat del Donant.3. Donació online:
El procés de donació en línia segueix els següents passos:
1. Elecció de donació puntual o donació recurrent.
2. Recollida de dades personals al través del corresponent formulari i acceptació de les condicions generals: en aquest pas se seleccionar l’import de la seva aportació, la periodicitat de la donació en el cas de les recurrents, s’aporten les dades de contacte, identificatius del titular de la targeta de crèdit o dèbit, el número de la targeta i s’accepten les presents condicions generals.
Una vegada efectuada la donació i en el termini més breu possible, la FUNDACIÓ enviarà al compte de correu electrònic que hagi introduït el Donant el corresponent Certificat de Donacions, document que valida la donació feta i que es podrà presentar en la Declaració de la Renda.
Segons la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, el Donant podrà beneficiar-se d’incentius fiscals per la donació feta a la FUNDACIÓ.
4. Nul·litat de les clàusules: Si una o diverses de les clàusules incloses en aquestes condicions generals, fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta afectarà només a aquesta disposició o a aquella part que hagi estat així declarada, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa afectada, per no posada.
5. Acceptació: La donació realitzada impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions generals, considerades com a part integrant de la donació, són expressament acceptades per vostè. Les presents condicions i les condicions particulars de la donació i corresponent Certificat de la Donació, expressen la integritat de les obligacions entre les parts.
6. Llei aplicable i fur competent: El contracte actual, es regirà per la llei espanyola a exclusió de les seves regles de conflicte de llei. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la utilització de la Web o dels serveis vinculats a la mateixa es sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals competents atès el domicili de la FUNDACIÓ, renunciant expressament el Client al seu fur propi si el tingués.

Versión 1.0 – novembre de 2022